Sairaala Siluetti Oy Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Laatimispäivä 27.4.2009
Uudistamispäivä 25.9.2012
Uudistamispäivä 20.11.2019

Rekisterin pitäjä

Nimi: Sairaala Siluetti Oy
Osoite: Pohjoisesplanadi 35, 00110 Helsinki
Puhelin: +358 (0) 10 3246 400
Sähköposti: info@siluetti.fi

Rekisterin nimi

Tallentava kameravalvontajärjestelmä Sairaala Siluetti Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Kameravalvonnan tarkoitus on ennaltaehkäistä ja suojella valvottavan alueen piirissä Sairaala Siluetin asiakkaiden, vieraiden ja työntekijöiden omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia, ilkivaltaa ja lisätä alueella toimivien työntekijöiden ja ihmisten turvallisuutta, sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n viidennen kohdan mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin sekä työturvallisuuslain (738/2002) 27 §:ään ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 ja 17 §:iin. Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältönä on Sairaala Siluetin kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa syntynyt kuva-aineisto. Jatkuvasti kuvaa tallentava kameravalvonta. Tallennusaika kaksi viikkoa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sairaala Siluetin kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva- aineisto.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. Vahinkotapauksissa tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisessa muodossa tallentimen kovalevyllä oleva rekisteri on suojattu salasanalla.

Jokaiselle rekisterin käsittelyyn oikeutetulle henkilölle on annettu oma yksilöllinen salasana, jonka käyttöä on mahdollista valvoa. Rekisterin tietoja säilytetään tarpeen vaatima aika. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen siirto tapahtuu kovalevyltä kopioimalla siirrettävälle tallenteelle tai tulostamalla paperille.

Koska kameravalvonta on tarkoitettu myös omaisuuden suojaamiseen ja koska kohteessa ei ole valvomoa, jossa kaikkia tallennettavia tapahtumia voitaisiin seurata reaaliajassa, säilytetään kuvatallenteita tarpeen vaatima aika, jotta mahdollisissa omaisuusrikostapauksissa olisi käytettävissä todistemateriaalia.

Rekisteriin tallennettavien informointi

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä “Tallentava kameravalvonta” -kylteillä ja/tai tarroilla.

Kuvattavat voivat tutustua tähän rekisteriselosteeseen Sairaala Siluetin kotisivuilla osoitteessa www.siluetti.fi sekä lisäksi erikseen pyydettäessä tallennuspaikalla. Rekisteristä vastaa Palvelupäällikkö Julia Harju ja hänen poissa ollessaan hänen valtuuttamansa henkilö.