Potilasrekisteri

Henkilötietolaki 10§ ja 24§

Tässä lomakkeessa ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10§) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL24§).

Laatimispäivä: 27.4.2009
Uudistamispäivä: 25.9.2012
Laatija: Niina Pyy

1.REKISTERINPITÄJÄ

Sairaala Siluetti Oy
Pohjoisesplanadi 35, 6. krs, 00100 Helsinki
Rekisteriasioista vastaava henkilö Timo Pakkanen, johtava lääkäri

2. TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖT

Pohjoisesplanadi 35, 6. krs., 00100 Helsinki

3. TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖIDEN TIETOSUOJAVASTAAVA

Henkilö, johon rekisteröity/potilas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa:
Julia Harju, 010 3246400, Pohjoisesplanadi 35, 00100 Helsinki

4. REKISTERIN NIMI

Sairaala Siluetin potilasrekisteri

5. POTILASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 • Potilaan tutkimus ja hoito.
 • Asiakkaan terveyden edistäminen ja suunnittelu.
 • Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja markkinointi.
 • Potilaan suostumuksen mukainen tutkimukseen osallistuminen.
 • Potilaan suostumuksen mukainen Sairaala Siluetti Oy:n palvelujen markkinointi.
 • Potilasrekisterin tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei laissa ole toisin säädetty. Potilasrekisteritietoja saa käyttää rekisterinpitäjän tai luvallansa tieteelliseen tutkimukseen viranomaissäännösten mukaisesti.

6. POTILASREKISTERIIN TALLENNETUT TIEDOT

 • Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti ja muut potilaan antamat yhteystiedot)
 • Kotikunta, asiointikieli, kotimaa
 • Potilaan nimeämä omainen
 • Potilaan hoidon kannalta tarpeelliset terveydentilatiedot

Potilasasiakirjojen laatimisessa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja tiedot muodostavat loogisen kokonaisuuden. Tallennettavat potilastiedot laaditaan siten, että sisäinen käyttö ja luovutukset ulkopuolisille voidaan jatkohoitotilanteessa toteuttaa asianmukaisesti ja potilaslain, muun lainsäädännön salassapitomääräyksiä noudattaen sekä henkilötietolain huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteiden ja tarpeettomuus- ja virheettömyysvaatimusten mukaisesti.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Potilaan itsensä ilmoittamat tiedot
 • Hoito- sekä vastaanottohenkilökunnan tallentamat hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot
 • Muilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä saadut potilastiedot (mistä, mitä tietoja, tiedonlähde ja peruste sekä potilaan suostumus mainitaan)

8. POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
Potilastietoja voidaan luovuttaa:

 • Potilaan suostumuksella. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa myös laillisen edustajan suostumuksella.
 • Lainsäädännön perusteella
 • Tieteellisen tutkimukset tekoa varten STM:n luvalla (PotilasL 4 luku 13§:n 4 mom.)

9. POTILASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN/LUOVUTYKSENSAAJA RYHMÄT

Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoitusta varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 3§ ja tartuntatautilaki 23 a §).

Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Potilaan suostumuksella tai nimenomaisen lainsäädännön perusteella tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle.

10. POTILASTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

10.1 Lainsäädännön yleiset periaatteet:

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan potilaan hoitoon ja siihen osallistuneet henkilöt. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisaatiossa ratkaisuista ja antaa potilasrekisteristä käyttöoikeudet työntekijöille potilasrekisteriin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät.

10.2. Potilastietojen suojaaminen ja säilytystapa:
Potilastietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla

 • Tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä potilastietojen käyttöä valvotaan.
 • Potilasrekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä.
 • Potilasrekisteri on suljettu ulkopuoliselta käytöltä.
Muulla tavoin, esim. manuaalinen arkisto
Potilasasiakirjat säilytetään, arkistoidaan ja hävitetään lainsäädännön ja annettujen asetusten mukaisesti.

11. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisterimerkinnät (HeTiL26§)

 • Tarkastus toteutetaan viivytyksettä.
 • Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa esimerkiksi silloin kun tiedon antaminen saattaisi aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen ja organisointi:

 • Pyyntö osoitetaan terveyspalveluista vastaavalle johtajalle.
 • Terveyspalveluista vastaava johtaja päättää tarkastusoikeuden myöntämisestä.
 • Potilaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.
 • Tiedot antaa terveydenhuollon toimintintayksikön määräämä lääkäri tai muu ammattihenkilö.
 • Potilaalla on oikeus lukea ja tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä halutessaan kirjallinen kopio.

12. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta korjattava tai poistettava potilasrekisterissä oleva potilasrekisterin käsittelyn kannalta virheellinen, puutteellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Tieto korjataan seuraavasti:

 • Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
 • Pyyntö osoitetaan terveyspalveluista vastaavalle johtajalle, joka myös päättää korjauksen suorittamisesta.
 • Mikäli potilaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen tekee henkilö, jolle on annettu erityinen oikeus potilasrekisteritietojen korjaamiseen.
 • Mikäli virheellinen tieto korjataan, suoritetaan korjaus siten, että virheellinen tieto yliviivataan tai siirretään taustatietoihin siten, että korjattu merkintä on myöhemmin luettavissa. Korjauksen tekijän nimen, aseman sekä päiväyksen tulee ilmetä potilasasiakirjoista
 • Terveydenhuollon ammattilainen päättää, mitkä tiedot ovat oleellisia kirjata. Mikäli potilas on erimieltä tiedon oleellisuudesta, on potilaalla oikeus saada kirjallinen selvitys siitä, miksei hänen pyyntöönsä ei ole suostuttu. Potilaalla on tämän jälkeen oikeus alistaa terveydenhuollon ammattilaisen päätös tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi.

13. MENETTELY POTILASTIETOJEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN OSALTA

Potilaalla on oikeus pyytää lokitietojen tarkistusta epäillessään väärinkäytöstä. Pyyntö tehdään kirjallisesti ja se ositetaan terveyspalvelujen johtajalle, joka päättää tarkistusoikeuden käyttämisestä.